Мисия и функции

Регионален Център–София

е открит през 2012 г., за да опазва и популяризира НКН в страните от Югоизточна Европа, като

популяризира Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство (НКН) и допринася за нейното прилагане в югоизточния подрегион на Европа
увеличава участието на общности, групи и лица в опазването на нематериалното културно наследство в страните от Югоизточна Европане на нематериалното културно наследство (НКН) и допринася за нейното прилагане в югоизточния подрегион на Европа
повишава капацитета на държавите членки на ЮНЕСКО от Югоизточна Европа в опазването на НКН
координира, обменя и разпространява информация относно опазването на НКН в подрегиона
поощрява регионалното и международното сътрудничество за опазване на НКН